Privacy Statement

Bungalowlemmer.nl / bungalowservicefriesland.nl / campingsuites.nl; hieronder genoemd als “wij”
Wij vinden het belangrijk uw persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacy policy willen we
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We
beschrijven ook wat uw rechten zijn. Hier kunt u altijd gebruik van maken. Wij doen er alles aan om
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor algemene vragen of klachten in verband met dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via
e-mail: info@bungalowservicefriesland.nl of info@bungalowlemmer.nl of info@campingsuites.nl

Doelstellingen verwerking van persoonsgegevens van gasten, klanten en leveranciers Persoonsgegevens van gasten, klanten en leveranciers worden door ons verwerkt voor de volgende
doelstellingen:
• Administratieve doeleinden: facturen, offertes, aanmaningen, annuleringen, opties
• Communicatie over de opdracht, levering of boeking: informatiebrieven, routes.
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; zoals ontvangst van de gasten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht of boeking;
• Als u per e-mail of via de websites om informatie verzoekt.
Deze gegevens zouden we kunnen vragen van u:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
o Voornaam;
o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o Adres
o Woonplaats
o Land
o Telefoonnummer(s);
o E-mailadres;
o Financiële gegevens voor terugstorten borg
o Geboortedata (ten behoeve van vaststelling toeristenbelasting).
Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst
of de interne bedrijfsvoering noodzakelijk is. Dit betreft voor Campingsuites.nl dat wij de namen en
geboortedata delen met Camping Lei Suves en onze beheerder van Greenchalets. Dit is nodig om de
toeristenbelasting ter plaatse vast te stellen en u te ontvangen als gast.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen. Wij verkopen uw gegevens nooit aan
derden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van de reserveringen, kooporders en boekingen administratie
Hierbij is een verwerkersovereenkomst van toepassing. Dat houdt in dat zij ook conform de AVG met de persoonsgegevens om moeten gaan.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens in ons bezit hebben. Zodra wij uw gegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen
verwijderd waardoor uw identiteit daaraan niet langer kan worden ontleend.
Wij bewaren persoonsgegevens met betrekking tot een klant zeven jaar na de beëindiging van de
relatie.

Wat zijn mijn privacy rechten?
U heeft ten alle tijde controle heeft over uw persoonsgegevens. U kunt deze controle uitoefenen via
de volgende rechten, die zijn vastgelegd in de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming:
• Recht op informatie
• Recht op inzage
• Recht op correctie
• Recht om vergeten te worden
• Recht om bezwaar te maken tegen marketing en profilering
• Recht op het intrekken van uw toestemming
• Recht op dataportabiliteit
• Recht om cookies uit te schakelen
• Recht om te klagen
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.
Cookies
Bij het bezoeken van de website kan Bungalow Service Friesland informatie over het gebruik van de
website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Bungalow Service Friesland
verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Vragen, suggesties, opmerkingen of klachten?
Voor vragen kunt u altijd een e-mail sturen naar: info@bungalowservicefriesland.nl of
info@bungalowlemmer.nl of info@campingsuites.nl
U bent altijd gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) en klacht in te dienen omtrent uw persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.